Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) biedt ouders en teamleden de mogelijkheid om mee te denken met het beleid dat op school ontwikkeld wordt of uitgevoerd gaat worden. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de MR. Zo heeft de MR instemmings- en adviesrecht op onderwerpen die met school en het schoolbeleid te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan over wijziging van de schooltijden, schoolgids, keuze van een methode, voorzieningen voor de leerlingen, scholenfusie etc.

De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De MR wordt namens de ouders vertegenwoordigd door Michella Bruins en Simone Berenst en namens het personeel Annemieke Blootens en Alida Meijerink. De ouders die in de MR zitten kunnen ook agendapunten naar voren brengen die met schoolse zaken te maken hebben of die zijn aangedragen door andere ouders/verzorgers.

Soms zijn er zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van PCBO Vroomshoop, zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid. Dit wordt voorgelegd aan de GMR. De MR van De Linde wordt in de GMR vertegenwoordigd door Michella Bruins en Alida Meijerink.

Voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van de MR kunt u terecht op de website van WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).